Nasza oferta

Prawo karne

 • obrona we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych oraz postępowań w sprawach wykroczeniowych i odszkodowawczych;
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, mi in. składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary,
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie powoda i pozwanego oraz wnioskodawcy i uczestnika postępowania przed sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
 • prowadzenie wszelkich spraw spadkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości ? sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję, naruszenie prawa własności itp.,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

 Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie powoda i pozwanego w sprawach o rozwód i separację, alimenty a także zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • reprezentowanie wnioskodawcy i uczestnika w sprawach o podział majątku;
 •  prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica z dzieckiem, sporów między rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy rodzicami odnośnie istotnych spraw dziecka,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

 Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • zakładanie i likwidacja spółek;
 • sporządzenie umowy spółki oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji nowego przedsiębiorstwa;
 • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki;
 • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych do CEIDG lub KRS;
 • projekty kontraktów handlowych;
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Rejestrowym;